Organisatie

Domein Mens & Maatschappij

Onder het domein Mens & Maatschappij vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Het vak economie wordt geïntroduceerd in het laatste thema van leerjaar 2. We beginnen dan met de basiskennis waarop in leerjaar 3 voortgebouwd wordt.
Aardrijkskunde en geschiedenis worden vanaf de start in leerjaar 1 samen aangeboden. Dit betekent dat zowel de verplichte tijdvakken van geschiedenis als aardrijkskundige leerdoelen verwerkt worden in de toetsen en producten die je doet en maakt. Binnen het domein worden schriftelijke toetsen van beide vakken afwisselend afgenomen. In de producten die je maakt is vakoverstijging het belangrijkste uitgangspunt. In het derde leerjaar krijgt het vak economie ook een plek in de inhoud van de producten die je maakt.
Door geschiedenis, aardrijkskunde en economie in combinatie aan te bieden geloven wij dat de relevantie van de vakken sneller duidelijk wordt. Daarnaast krijg je een breder beeld van de maatschappelijke vakken op school en leer je kennis van verschillende vakken aan elkaar te koppelen.