Groep-8

Kernwaarden van Daltononderwijs

Samenwerken

“The school functions as a social community”.
Op een Daltonschool werkt iedereen samen: leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding, bestuur en ouders. Ook tussen Daltonscholen onderling zijn veel samenwerkingsverbanden, zowel tussen basisscholen onderling en scholen voor vo onderling, als ook tussen Daltonbasisscholen en Dalton vo-scholen.

Leerlingen en medewerkers werken samen aan hun leer- en onderwijstaken. Zo leren ze met elkaar om te gaan en leren ze dat ze elkaar kunnen helpen. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen, ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Een Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Vrijheid/verantwoordelijkheid

“Freedom and responsibility together perform the miracle.”
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid om zelf je taak te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen, de tijdslimiet en de werkafspraken vormen de kaders waarin de leerlingen leren hun vrijheid te gebruiken. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding te ontwikkelen. Juist de onlosmakelijke verbinding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid maakt, dat leerlingen een leerproces doormaken in een Daltonschool, waarbij zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Effectiviteit

Dalton is een “Efficiency measure”.
Dalton is een maatregel om effectiever te werken. “A simple and economic reorganization of the school.” Parkurst wilde met het Daltonplan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency vanaf het begin belangrijke begrippen. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst stelde dat als leerlingen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, het onderwijs dan veel doelmatiger is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft.

Zelfstandigheid

“Experience is the best and indeed the only real teacher.”
Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling werkt zelfstandig aan een taak of opdracht en is in staat om hulp te zoeken als dat nodig is. Deze manier van werken bevordert het probleemoplossend vermogen van leerlingen. Om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Reflectie

“I would be the first to hear welcome criticism.”
Nadenken over je eigen gedrag en werk is op Daltonscholen belangrijk. Leerlingen maken op veel Daltonscholen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad van het werk en de tijd die het gaat kosten. Achteraf wordt over het werk een beoordeling gegeven en worden in gesprekken regelmatig de inschattingen vooraf en het resultaat met elkaar vergeleken. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Elke Daltondocent reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het Daltononderwijs voortdurend plaats, o.a. door de inzet van de Daltonleerstoel, waardoor het Daltononderwijs voortdurend tegen het licht wordt gehouden en door de visitaties. Daltonscholen worden om de 4 jaar gevisiteerd door een groep collega’s van andere Daltonscholen. Zij fungeren als critical friend voor elkaar.